10 อันดับ บริษัทรับแปลเอกสาร

แปลภาษา

Top 10 document translation companies

If you are looking for a document translation company Today we have compiled them. whether to translate official documents visa application documents visa application documents Consular certificate or foreign language documents You can choose according to your needs.


Masterpiece Translation

translate language

Founded in 2004, it is engaged in the business of translation services, translation services of all kinds in various fields, such as legal document translation. Environmental Documents Technology Finance Education Engineering General Commercial Documents including translating documents for visa applications We provide translation services for personal government documents such as birth certificates, house registrations, ID cards, marriage certificates, as well as document translation services with various government agencies, such as document certification with the Department of Consular Affairs. Ministry of Foreign Affairs (Legalization) certify documents with embassies of various countries located in Thailand (Authentication) to certify translations for use in court Certification of documents from professionals registered with the Court of Justice (Certified Translator of Justice Court), Notarial Services Attorney, etc., with long experience in document translation and legalization. with a professional team Including focusing on the quality of translation work and delivering the work on time. Make it a place for translation / document translation place Has been trusted to use the service from many customers all the time. Both government and private agencies

Website :  www.masterpiecetranslation.com
Contact number : 02-9075533, 081-8024950
E-mail :  translation@mptbangkok.com
Facebook :  www.facebook.com/masterpiecetranslation
Line ID : 0818024950


Exact Translation

translate language

ให้บริการด้านการแปลเอกสารต่างๆ จากภาษาไทยเป็นอังกฤษและภาษาอังกฤษเป็นไทย ลูกค้าสามารถมั่นใจได้กับคุณภาพของการแปลทุกคำ ทุกประโยคจะได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อให้ได้ความหมายที่ใกล้เคียงกับต้นแบบภาษามากที่สุดการแปลถูกต้องตรงตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นศัพท์เทคนิคแขนงต่าง ๆ เป็นต้นว่า ศัพท์ด้านกฎหมาย นิติกรรม สัญญาต่างๆ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประมูล เอกสารบริษัทต่างๆ ผู้แปลสำเร็จการศึกษาจากคณะ นิติศาสตร์ และผู้แปลมีประสบการณ์ทางด้านงานแปลทางกฎหมาย นิติกรรม สัญญา พรบ. ต่างๆ มายาวนานเป็นเวลากว่าสิบปี ตัวผู้แปลเองมีประสบการณ์การแปลงานให้ลูกค้ามาแล้วจำนวนมากมาย รับแปลงานเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้เกือบทุกประเภทตามความประสงค์ของลูกค้า นอกจากนี้ การแปลเอกสารเทคนิคต่างๆ ศัพท์เฉพาะทางคอมพิวเตอร์ IT ศัพท์ทางซอฟต์แวร์โปรแกรม คู่มือโปรแกรม วิธีการใช้โปรแกรมต่างๆ ผู้แปลมีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์มากกว่า 20 ปีและเอกสารทั่วไปอาทิ ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบรับรองความเป็นโสด พาสปอร์ต หนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หนังสือรับรองบริษัท รายละเอียดวัตถุประสงค์ สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 บริคณห์สนธิ ภ.พ.20 หนังสือรับรองผลงานของบริษัทและใบทะเบียนพาณิชย์ในการแปลของเรา ตัวผู้แปลเองเป็นผู้ทำการแปลไม่ได้ใช้โปรแกรมช่วยแปลมาช่วยในการแปลแต่อย่างใดเนื่อหาที่แปลได้ จึงเป็นธรรมชาติเข้าใจได้ง่าย ชัดเจนถูกต้องตรงตามความ หมาย ถ้อยคำสละสลวย

เว็บไซต์ : www.exact-translation.com
เบอร์ติดต่อ : 089-036-6732
E-mail : exact-translation@hotmail.com
Line ID : @exacttran


WORDSMAKERS

translate language

บริษัทแปลเอกสาร เวิร์ด เมคเกอร์ เอเชีย เราคือ บริษัทแปลเอกสาร ชั้นนำของ ในประเทศไทย ได้ จดทะเบียน เป็นบริษัทแปลเอกสาร ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง มีสาขาทั้งไทยและสิงคโปร์ เรามีทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 200 ท่านที่พร้อมแปลงาน ไม่ว่าจะเป็นงานด่วน หรืองานจำนวนหลายหน้า เราสามารถแปลด่วนให้ท่านได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เราเปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ในการคัดเลือกนักแปลของทางเรา จะมีข้อสอบเฉพาะจากผู้บริหารทางสิงคโปร์คัดเลือกเฉพาะผู้ที่ทำข้อสอบผ่าน 80% ขึ้นไปเท่านั้น

เรามีนักแปลเฉพาะทาง ผู้มากประสบการณ์ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่สามารถแปลเอกสารเฉพาะทางอย่างเช่น เอกสารสัญญา เอกสารด้านวิศวกรรม เราใส่ใจรายละเอียดในการแปลทุกงาน และมีเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คงาน ก่อนที่จะส่งงานให้ลูกค้า และทางเราพร้อมแก้ไขงานให้ฟรีหากลูกค้าไม่พึงพอใจ พร้อมบริการประทับตรารับรองแปลจากทางบริษัท หรือ รับรองจากทนายความ (Notary)

เรทราคางานแปลเริ่มต้นตั้งแต่ 150 บาทเท่านั้น สามารถส่งเอกสารมาประเมินราคาได้ฟรีทางอีเมลได้ล่างนี้ได้เลยค่ะ

เว็บไซต์ :  wordsmakers.com

เบอร์ติดต่อ : 063 898 2821

E-mail : support@wordsmakers.com

Facebook : facebook.com/WordsMakers

Line ID : @wordsmakers


GTTM Translation

translate language

ศูนย์แปลภาษา แปลเอกสาร และล่าม 300 ภาษาราชการโดยบริการหลักคือการแปลงานแปลเอกสารและล่าม 300 ภาษา เช่นศูนย์แปลเอกสารและล่ามภาษาจีน ศูนย์แปลเอกสารและล่ามภาษาญี่ปุ่น ศูนย์แปลเอกสารและล่ามภาษาอังกฤษ ศูนย์แปลเอกสารและล่ามภาษายุโรป ศูนย์แปลเอกสารและล่ามภาษาเอเชีย เป็นต้น และมีบริการเสริม คือ พิธีกรนานาชาติ ถอดไฟล์เสียง พากย์เสียง แปลวิดีโอ ทำซับไตเติ้ล และบริการรับรองเอกสาร โดยกระทรวงต่างประเทศ สถานทูต นักแปลผู้ได้รับอนุญาต (Certified Translator) ทนายความ และผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม ด้วยประสบการณ์และความมุ่งมั่นในการทำงาน ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับงานที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับราคาอย่างแน่นอน และเพื่อความสะดวกสำหรับลูกค้า จึงเน้นการให้บริการทั่วประเทศ และทั่วโลก ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและระบบอำนวยความสะดวกอื่นๆ ถือเป็นบริษัทที่แปลภาษา ที่ให้ความสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด ด้วยเหตุนี้ บริการหลังการขาย จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ขอเพียงท่าน “ส่งมอบความต้องการทางภาษาของท่านให้แก่เรา เราจะส่งมอบความชำนาญทางภาษาของเราให้แก่ท่าน”

เว็บไซต์ : www.gttm-translation.com
เบอร์ติดต่อ : 087-706-2227
E-mail : gtm.coordinate@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/gttm.thailand
Line ID : 0851218108


Vista Translation Service

translate language

รับแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย ,ไทย-อังกฤษ ให้บริการด้านการแปลภาษา อังกฤษเป็นไทย, ไทยเป็นอังกฤษโดยเน้นถึงคุณภาพงานแปลเป็นสำคัญละความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงานให้กับลูกค้าในราคาที่มีเหตุผล รับรองคำแปล โดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม” ในทางด้านล่ามและการแปลเอกสารทะเบียนนักแปล เลขที่ 4/2551 Vista Translation Service มีผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย, ไทยเป็นอังกฤษ ไม่ว่าจะมีเพียงจดหมายส่วนตัวเพียงหนึ่งฉบับ เอกสารทางราชการ หรือเอกสารคู่มือต่าง ๆ ที่มีจำนวนหลายร้อยหน้าก็ตาม นำเสนองานแปลคุณภาพ ซึ่งงานแปลทุกชิ้นจะได้รับการแปล และ ทบทวนตรวจสอบเรียบเรียงการใช้ถ้อยคำต่างๆ เพื่อให้ผลงานแปลออกมามี คุณภาพที่สุดเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ

เว็บไซต์ : www.vista-translate.com
เบอร์ติดต่อ : 081-446-2520
E-mail : fonumaporn@gmail.com


CHULA TRANSLATOR

translate language

ในบางครั้งการแปลเอกสารจำนวนมากอาจเป็นเรื่องไม่ง่ายสำหรับคุณ วางใจให้ทีมแปลจากจุฬาแปลเอกสารให้ดีกว่าไหม? โดยทีมแปลจากจุฬารับแปลเอกสารทุกประเภท ทั้ง รับแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย รับแปลเอกสารสัญญา รับแปลหนังสือรับรอง รับแปลงานวิจัย

รับแปลบทคัดย่อ รับแปลคู่มือ รับแปลวิทยานิพนธ์ รับแปลเอกสารทางกฎหมาย รับแปลหนังสือราชการ รับแปลเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า รับแปลบทความต่างๆ รับตรวจไวยากรณ์เเละตรวจคำศัพท์ รับสรุปเนื้อหาของงานแปล ซึ่งทั้งหมดนี้นักแปลมีประสบการณ์การแปลมามากกว่า10ปี มีบริการประทับตรารับรอง คุณจึงไว้วางใจได้

สนใจติดต่อทีมแปลจุฬาเพื่อส่งเอกสารให้ประเมินราคา หรือต้องการให้เเปลติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง แล้วคุณจะรู้ว่าที่นี่ทำให้งานแปลของคุณง่ายจริง

เบอร์โทร: 081-470-8060

Line: @tutorchulateam

Email: chula.tu89@gmail.com

เว็บไซต์: www.chulatranslator.com

Facebook: facebook.com/chulatranslator


Keen Translation

translate language

เราให้ บริการด้านการแปล เช่น งานแปลด้านธุรกิจ แปลด้านวิชาการแปลด้านกฏหมาย แปลด้านซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ แปลด้านการตลาดและโฆษณา แปลด้านอุตสาหกรรมเฉพาะ แปลด้านธุรกิจพาณิชย์ เป็นต้น ด้วยทีมงานนักแปลคุณภาพและมีประสบการณ์ งานแปลที่คุณวางใจได้ นอกจากจะให้บริการงานแปลที่มีคุณภาพแล้ว เรายังให้บริการเสริมด้านอื่นๆอีกด้วย เช่น งานแปลและจัดทำรูปแบบสิ่งพิมพ์ บริการงานล่าม เป็นต้น ศูนย์แปลภาษา คีน ทรานสเลชั่น เป็นแหล่งรวมกลุ่มนักแปลและล่ามผู้เชี่ยวชาญ ราคางานแปลจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้อหา และระยะเวลาในการขอรับงานแปล

เว็บไซต์ : www.keentranslation.com
เบอร์ติดต่อ : 02-126-8155, 092-461-9936
E-mail : info@keentranslation.com
Facebook : www.facebook.com/KeenTranslationCentre
Line ID : @keentranslates


Translation24hr

translate language

ศูนย์แปลภาษานานาชาติชั้นนำของประเทศที่พร้อมให้บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น รัสเซีย เยอรมัน และภาษาอื่นๆ มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา ประสบการณ์มากว่า 10 ปีและมีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยม พร้อมทีมงานนักแปลเจ้าของภาษาทรงคุณวุฒิ ที่พร้อมดูแลงานของท่านได้เป็นอย่างดี และส่งงานตรงเวลาพร้อมบริการล่ามท่องเที่ยว ล่ามธุรกิจ ล่ามการแพทย์ ล่ามตู้ โดยงานแปลเอกสารทุกชิ้นจะได้รับการตรวจทานอย่างละเอียดจากเจ้าหน้าที่ก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่างานที่ท่านจะได้รับนั้นมีความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามหลักไวยากรณ์ ด้วยราคาที่คุ้มค่าสมเหตุสมผล

เว็บไซต์ : www.translation24hr.com
เบอร์ติดต่อ : 081-889-0518 , 02-101-2693
E-mail : translation24hr@pantipmail.com
Facebook : www.facebook.com/translation24online
Line ID : translation24hr